Go to main content of this page.

Betonreparatie & Vochtbestrijding

preventie, restauratie, reparatie, injectie, hydrofoberen en waterdichtmaken

Disclaimer

Alvorens deze website te gebruiken verzoeken wij u deze 'Gebruiksvoorwaarden' en de 'Privacyvoorwaarden' zorgvuldig te lezen. Met het gebruik van deze website geeft u aan kennis te hebben genomen van genoemde voorwaarden. Indien u zich niet kunt verenigen met één of meerdere voorwaarden dient u geen gebruik te maken van deze website.


Gebruiksvoorwaarden

Deze website is samengesteld door Waprof Hoensbroek BV te Hoensbroek, hierna te noemen: 'Waprof'. Adres: De Koumen 118 6433 KE te Hoensbroek Telefoon: 045 - 522 49 75 E-mail: info@waprof.nl

Toegestane gebruik

U dient zich als gebruiker van de website in alle opzichten op te stellen en te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die Waprof of haar dochterondernemingen, partners of contractspartijen of overige derden schade toe kunnen brengen, dan wel handelingen die in strijd zijn met Nederlandse of buitenlandse wet- en regelgeving. Onder de hiervoor genoemde handelingen wordt onder meer verstaan: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Waprof en/of derden; de onrechtmatige en/of strafbare openbaarmaking en/of verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; vernieling, beschadiging of op andere wijze onbruikbaar maken van het systeem en/of andere computersystemen en/of software van Waprof en/of derden; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren en/of vernietigen van communicatie of gegevensopslag; het zonder toestemming binnendringen of trachten binnen te dringen van het systeem en/of andere computersystemen ("hacken"); seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; de onrechtmatige en/of strafbare openbaarmaking en/of verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno en crimineel dataverkeer. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Waprof, het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te 'reverse engineeren', te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Het is u slechts toegestaan om een hyperlink aan te brengen, indien Waprof daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink kunt u richten aan info@waprof.nl. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Waprof zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.


Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Waprof en/of haar leveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Waprof. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Waprof en/of haar leveranciers, behoudt Waprof zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.


Aansprakelijkheid en vrijwaring

Aan de informatie, zoals die in deze site wordt weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Waprof besteedt aan de samenstelling van de site en de daarin opgenomen gegevens, geeft Waprof geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Waprof zijn verbonden. Waprof sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de aangeboden informatie, in welke vorm dan ook. U vrijwaart Waprof voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Waprof gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Deze cookies bevatten uitdrukkelijk geen persoonlijke informatie, maar worden enkel gebruikt voor gepersonifieerde diensten op de website. Waprof raadt het gebruik van gepersonifieerde diensten op computers in openbare ruimten, zoals bibliotheken en/of internetcafe's, af. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan de website geen cookies ontvangt.

 

Overige bepalingen

Waprof behoudt zich het recht voor om de voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Waprof en u naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Heerlen. Ten aanzien van geschillen met consumenten, zijn tevens de gewone competentieregels van toepassing.

Actuele projecten

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10